Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
176 postów 115 komentarzy

Krym-faktów nie zmienimy kłamstwem

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Obecnie rządząca w Kijowie elita może głosić, że nie uznaje tego referendum, tak jak i dla wielu było nie do przyjęcia poszatkowanie Jugosławii, zabranie Serbii Kosowa, czy przyłączenia Saary do Niemiec,

Kłamstwem nie zmienimy wyników referendum.

krym wojna

Krym stał się centralnym tematem ostatnich dni, a w zależności od poglądów politycznych zmienia się „prawda”. Jest zupełnie zrozumiałe, że każdy chce wygrywać, ale zwycięzca może być tylko jeden. We­dług  niekwestionowanych przez cały świat informacji 96,77 proc. od­po­wie­dzia­ło po­zy­tyw­nie na pierw­sze py­ta­nie, które brzmia­ło: „Czy je­steś za po­now­nym zjed­no­cze­niem Krymu z Rosją na pra­wach pod­mio­tu Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej?”. Zrozumiałe też jest podważanie tego wyniku przez władze w Kijowie, dla których trudna do przełknięcia jest ta informacja.

Nie składam gratulacji zwycięzcom, ale i nie wylewam łez z powodu takiego wyniku, chociaż musze przyznać, że jestem zgorszony postawą wielu środowisk opiniotwórczych w naszym kraju. Oto bowiem w rodzimych mediach wczoraj można było usłyszeć, że 99 % Tatarów zbojkotowało te wybory, a bojkot był na tyle skuteczny, że w dzielnicach zamieszkanych przez ludność tatarską referendum w ogóle się nie odbywa, gdyż nie zebrano wystarczającej ilości osób do zasiadania w komisjach.  Sytuacja taka ma miejsce m.in. w Bakczysaraju, historycznej stolicy Tatarów krymskich. Nie sprawdziłem tego, więc może to i prawda.

Jeżeli jednak, przeciwnicy referendum mają prawo wyrażać swoje opinie, to jednocześnie nie powinni naginać faktów do swoich przekonań, ponieważ w kłamstwie mogą nie zgadzać się fakty, ale rachunków nie da się oszukać.

Zatem, gdy głosów za było 96.77 % , natomiast głosów przeciw tj. „Czy je­steś za przy­wró­ce­niem obo­wią­zy­wa­nia kon­sty­tu­cji Re­pu­bli­ki Krym z 1992 roku i za sta­tu­sem Krymu jako czę­ści Ukra­iny?” – twier­dzą­co od­po­wie­dzia­ło 2,5 proc. gło­su­ją­cych; 0,7 proc. gło­sów uzna­no za nie­waż­ne, a fre­kwen­cja wy­nio­sła 83,1 proc, to ktoś musiał te kartki do urn wyborczych wrzucić.

Popatrzmy więc, kto to robił. Zgod­nie z da­ny­mi Pań­stwo­wej Służ­by Sta­ty­stycz­nej Ukra­iny z 1 li­sto­pa­da 2013 roku 58,5 proc. z 2 mln miesz­kań­ców Krymu to Ro­sja­nie, 24,3 proc. – Ukra­iń­cy, 12,1 proc. – krym­scy Ta­ta­rzy, 1,4 proc. – Bia­ło­ru­si­ni, 1,1 proc. – Or­mia­nie, i 2,6 proc. – przed­sta­wi­cie­le in­nych na­ro­dów.

Jeżeli nawet założymy, że z 58,5 % Rosjan wszyscy poszli do urn, to i tak do odnotowanej frekwencji 83.1% brakuje nam ponad 24 % uczestniczących w wyborach. Jeżeli mamy uznać, że tylko jeden procent Tatarów poszedł do wyborów to wychodzi, że do urn poszli prawie wszyscy Ukraińcy i to oni przyczynili się do 96.77 % poparcia przyłączenia Krymu do Rosji.

Z pewnością będziemy mieć dokładniejsze dane dotyczące tego referendum, ale jedno jest pewne, nasza propaganda przypomina najgorsze czasy tego typu działań. Ta nienawiść do prawdy zaczyna być nieprzyzwoita. Rozumiem, że nasi politycy mają zobowiązania wobec Amerykanów i zachodnich sojuszników, chociaż w przeszłości wiele razy zostali przez nich oszukani, ale dlaczego obywatele płacący abonament publicznej telewizji i radia mają wracać do starych haseł-telewizja kłamie?

Obecnie rządząca w Kijowie elita może głosić, że nie uznaje tego referendum, tak jak i dla wielu było nie do przyjęcia poszatkowanie Jugosławii, zabranie Serbii Kosowa, czy przyłączenia Saary do Niemiec, jednak społeczeństwo Krymu, mimo niechęci polskich obserwatorów do obejrzenia referendum, wybrało to, co dla nich ma być lepsze. Jeżeli dziś Ukraińcy głoszą, że Krym ma do nich należeć, to dlaczego ich przedstawiciele w takiej ilości poparli Rosjan w tym referendum? Jak ktoś powiedział „ Nie bądź pan głąb- praw matematyki pan nie zmienisz”

Dr.Tadeusz Polak

KOMENTARZE

 • @Autor
  *5.

  Pozdrawiam.
 • Telewizja kłamie.
  Radio i prasa też.

  Mechanizm jest banalnie prosty - te mendia żyją z reklam. największymi zleceniodawcami są firmy farmaceutyczne i banki.
  A do kogo należą te firmy i banki?

  Dziękuje za trzeźwą ocenę FAKTÓW.
 • @autor
  W tv twierdzą, że referendum jest nieważne, bo podobno niezgodne z konstytucją Ukrainy.

  Ale przecież przed chwilą uznali, że niezgodne z tą konstytucją obalenie Prezydenta Janukowycza jest legalne!!

  Kłamią w żywe oczy, jak ktoś miał wątpliwości, że ten czy tamten pismak dziennikarz jest w porządku, to ma teraz jasny obraz rzeczywistości...
 • @Maciej Piotr Synak 17:10:48
  Po prostu Krym wrócił do macierzy. Rząd, który sam siebie wybrał z pogwałceniem prawa i konstytucji wzywa do uznania woli większości za niekonstytucyjną – chichot historii. Dlaczego popieramy tych, co wyszli na majdan a potępiamy tych, co wyszli na ulice Symferopola?
 • A ja się cieszę.
  Może do tych prowidnyków z UON dotrze, że nie każdemu smakuje nacjonalizm na pierwsze dani. Na Krymie zagłosowały żołądki.
 • Putin odkrył nowy system POlityczny - serwerokrację?
  https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/s526x296/1925234_681315768598020_1529893153_n.jpg
 • @Maciej Piotr Synak 17:10:48
  W tv twierdzą, że referendum jest nieważne, bo podobno niezgodne z konstytucją Ukrainy.

  Ale przecież przed chwilą uznali, że niezgodne z tą konstytucją obalenie Prezydenta Janukowycza jest legalne!!

  Kłamią w żywe oczy..

  >>> To oczywiste.
  Na dwulicowości, przemilczeniach i manipulacji chce tzw. 'zachód' = syjon budować swoją rzekomą "moralną wyższość"
 • Brawa dla Putina!
  Za błyskotliwą akcje! Za zwyciestwo!
  Klap, klap, klap, klap!

  Tymczasem Polaków obleciał strach przed żydo-banderowcami i MILCZENIEM poparli lidera zamachowców: Arsena Yatzkiewicza.
  Hańba!!!
 • ---Krym jak Krym -a co u nas w trawie piszczy ???
  http://wiadomosci.onet.pl/poznan/poznan-wierni-przerwali-kazanie-i-wyszli-z-kosciola-reakcja-episkopatu/cw9we
 • @Kodiak 19:37:24
  Amerykanie i NATO muszą uwzględnić koszty wycofania z Afganistanu, gdy Rosjanie zamkną połączenie lądowe. Ukraina robi wszystko, by wciągnąć Rosję do wojny. Wydaje się, że może być podobnie jak to bywa ze strzelbą w teatrze. Broń w rękach tych ludzi z Majdanu grozi eskalacją napięcia. Nie możemy dopuścić, by spełnił się sen polskich zwolenników banderowców i powstała jednostka polsko-ukraińsko-litewska. Udział polskiego żołnierza we wspólnej walce pod sztandarami Bandery, to byłby policzek dla tych, co do dzisiaj nie mogą się doczekać uznania Rzezi Wołyńskiej za ludobójstwo.
 • @Witkacy 18:58:39
  Mariusz Max Kolonko: Ukraińcy nigdy nie byli naszymi braćmi

  Rosja za Pu­ti­na sto­su­je no­wo­cze­sną po­li­ty­kę opar­tą o ple­bi­scy­ty. To nowa forma pro­wa­dze­nia wojny po­ko­jo­wy­mi środ­ka­mi – mówi Ma­riusz Max Ko­lon­ko w naj­now­szym na­gra­niu opu­bli­ko­wa­nym na jego na ka­na­le w ser­wi­sie YouTu­be. Znany dzien­ni­karz sta­wia także tezę, że Ukra­iń­cy "nigdy nie byli brać­mi Po­la­ków".

  Mariusz Max Kolonko Mariusz Max Kolonko Foto: Krzysztof Szatkowski / Agencja Gazeta
  Ko­lon­ko pod­kre­śla, że na Kry­mie są dwa głów­ne ele­men­ty sprzy­ja­ją­ce eks­pan­sji Rosji na Kry­mie. To – jego zda­niem – obec­ność ro­syj­skiej mniej­szo­ści et­nicz­nej, a także "stan dwu­wła­dzy na Ukra­inie". W opi­nii dzien­ni­ka­rza, "Eu­ro­pa jest osła­bio­na kon­cep­cją bu­do­wy państw so­cjal­nych, na­to­miast Ame­ry­ka za Ba­rac­ka Obamy re­ali­zu­je de­fen­syw­na po­li­ty­kę za­gra­nicz­ną".

  REKLAMA

  Ko­lon­ko za­zna­cza, że w stra­te­gii Pen­ta­go­nu na na­stęp­ne czte­ry lata zna­la­zło się za­le­d­wie jedno zda­nie na temat Rosji. - Ame­ry­ka­nie pa­trzą na Rosję jak w cza­sach Re­aga­na, "za­czy­na­my bom­bar­do­wa­nie za 5 minut" – mówi, do­da­jąc, że Wła­di­mir Putin re­ali­zu­je no­wo­cze­sną po­li­ty­kę za­gra­nicz­ną opar­tą o ple­bi­scy­ty.

  Jak wy­ja­śnia dzien­ni­karz, Ro­sja­nie "roz­da­ją ty­sią­ce pasz­por­tów na post­so­wiec­kich kre­sach, a kiedy osią­gną tam stan mniej­szo­ści et­nicz­nej, jak na Kry­mie, wtedy re­ali­zu­ją tam ple­bi­scyt". "Ple­bi­scyt to nowa forma pro­wa­dze­nia wojny po­ko­jo­wy­mi środ­ka­mi" – do­da­je.

  Jego zda­niem, "Pol­ska re­ali­zu­je wobec Ukra­iny po­li­ty­kę UE, czyli re­pre­zen­tu­je in­te­re­sy Nie­miec". - Ukra­iń­cy to nigdy nie byli nasi bra­cia. Ukra­iń­cy to bar­dzo czę­sto byli mor­der­cy na­szych dziad­ków. Ukra­iń­ski wo­ju­ją­cy na­cjo­na­lizm się od­ra­dza i był siłą na­pę­do­wą ukra­iń­skiej re­wo­lu­cji – do­da­je.

  - Dla­cze­go Pol­ska i pol­skie spo­łe­czeń­stwo ma wspie­rać pro­te­stu­ją­cych , któ­rzy wy­cho­dzą na ulice tylko dla­te­go, że wy­cho­dzą na ulice. nie­za­leż­nie od tego, czy to jest Krym, Try­po­lis, czy Kijów? – pyta re­to­rycz­nie dzien­ni­karz.
 • Pełen odjazd neonu24 trwa w najlepsze
  Odpowiem wam, wpisującym tutaj swoje bolszewickie komentarze jednym z dzisiejszych tytułów z portalu wPolityce.

  "Pożyteczni idioci, to jedno, a ich sprzedajni przewodnicy - drugie. Skąd tyle osób i spraw związanych z interesami Kremla?"
 • @Bogdan 20:46:07
  Na NEonie otwarcie pisza internauci , blogerzy, podczas gdy na innych forach, tych"prorzadowych" ( wirtualna polska, onet, interia, wirtualna polonia i inne) zaklamani lzedziennikarze wypisuja oficjalne bzdety, zas spontaniczni i autentyczni inernauci pod tymi wypocinami pisza co NAPRAWDE mysli o obecnej sytuacji PRZECIETNY POLAK !
  Czyli NEon jest papierkiem lakmusowym, ktory jasno i otwarcie pokazuje, co gdzie indziej ( na innych portalach) widac nieoficjalnie.( w opiniach krytycznych i prawdziwych polskiego czytelnika)...
  Na cale szczescie POLACY nie dali sobie jeszcze zrobic wody z mozgu i reaguja normalnie i autentycznie, czyli neguja postawe polskiego (???) rzadu oraz jego slug i pieskow - dziennikarzy , politykow, ekspertow, oficjalow z prawicy i lewicy , ktorzy juz sie dostatecznie skompromotowali, teraz zas osmieszaja sie broniac zloba , do ktorego dorwali sie i chyba pozostali przy nim zbyt dlugo !
 • @babaraba 21:10:23
  Ja wcale nie czytam tych portali, o których piszesz, tzw. prorządowych. Jestem daleko od nich. Zacytowałem jeden z moich ulubionych wPolityce, który zresztą prowadzą Karnowscy, podobnie zresztą w temacie Ukrainy pisze portal niezależna.

  Tutaj na neonie24, od ponad roku, po odejściu grupy Tomka Parola, do głosu doszli właśnie tacy jak Mały Człowiek Spirito, Wojtas i im podobni, którzy doprowadzili do tego, że wielu dobrych blogerów, albo całkowicie odeszło, albo ograniczyło swoją działalność do minimum.
  Dzięki chociaż za kilka normalnych słów, a nie wyzwisk Małego Człowieka
 • @Zdzich 19:27:41
  Przyłączam się, jestem pełen podziwu!
 • @Bogdan 21:23:13
  To mów od razu, że od Urbana jesteś. I wszystko będzie jasne :)
 • @Bogdan 21:23:13
  Spirito jest jak to wskazuje login "szybki" w mysleniu i opiniach - i czasami zamiast dyskutowac na "powazne" troszke " bluzga", lecz tak postepuja i wobec niego inni internauci ( np :lancelot), wiec troszke przesadza.Fakt, ze obecny NEon rozni sie od starszego , robi sie prawie "antypisowski" , lecz to niestety PiS sie kompromituje, nie zas NEon... Jezeli zas tylu zwyczajnych czytelnikow krytykuje oficjalna polityke rzadu, to chyba cos w tym jest!! Czyzby miliony Polakow mylilo sie, zas garstka oszolomow u zloba miala racje ? Ja tez zmienilam zapatrywanie na wiele spraw i niejaka "astra" wyzwala mnie na NEonie or "ruskich" ...
 • @SpiritoLibero 21:13:47
  Sprito, jaki on jest taki jest, lecz jezeli chce podyskutowac , to lepiej go przekonac niz obrazac - nawet, jezeli w slusznej sprawie ponosza cie nerwy ...Argumenty sa lepsze niz inwektywy i powinnismy pokazac, ze bronimy naszego punktu widzenia, nie zas "zastraszamy" przeciwnikow jak chociazby niecnoty lanceloty i madre patriotki astry .
 • @Bogdan 22:11:29
  Spirito usunal obrazliwa wstawke, wiec nie ma powdu do docinania mu , bowiem zrozumial, ze w tym wypadku nie musi odcinac sie zlosliwie , gdyz chodzi jedynie o odmienne poglady.
 • Panie, toż to mongolska dzicz, no te ruskie !
  Wielu pisowcom nienawiść do Rosji odebrała rozum całkowicie.
  Boki z durniów można zrywać :)))
  Bronią niewinnych tatarów na Krymie a za razem wyzywają od mongolskiej dziczy.
  To jak jest z tą dziczą mongołów ?
  Jeśli etnicznymi mongołami są właśnie Tatarzy.
 • Mieszkańcy Lodz witają radzieckich czołgistów ;)))
  http://img15.nnm.me/f/1/a/2/e/27ee455cd634bcb1eac3857ff00_prev.jpg

  mieszkańcy Krymu witają :))))
  http://cdn1.spiegel.de/images/image-671358-breitwandaufmacher-qjsn.jpg
 • @bobr 01:17:14
  Rzeczywiście jest różnica.
  Na jednym jest czołg a na drugim ludzie z flagami.
 • @Bogdan 20:46:07
  "Pożyteczni idioci, to jedno, a ich sprzedajni przewodnicy - drugie". Namnożyło się nam wolontariuszy kłamstwa i wspierają bez pieniędzy naszą rodzima propagandę. Jeżeli prawdę mówią ci, co dokonali przewrotu na Majdanie, to gratuluje wyboru. Proszę pamiętać, że oni również negują morderstwa realizowane na Polakach na Wołyniu i Podolu, a we Lwowie robią wszystko, by śladu po Polakach było jak najmniej.
  Ten cytat, to najbardziej pasuje do takich jak Bogdan.
 • @Wrzodak Z. 20:30:54
  Chciałbym Pana przeprosić -- kiedyś miałem Pana za związkowego pajaca -- teraz widzę że jest Pan szczerym Patriotą -- pozdrawiam.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY

więcej