Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
176 postów 115 komentarzy

Polska racja stanu

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

8 Odzyskanie suwerenności narodowej i politycznej oraz odbudowa, w obecnych granicach, sprawnego Państwa Polskiego, społecznej gospodarki rynkowej, demokracji gospodarczej i zdolności obronnej.

NARODOWA DOKTRYNA POLITYCZNA

 

Profesor Włodzimierz Bojarski

 

1. WARTOŚCI NADRZĘDNE

 

1.1 Godność człowieka

1.2 Życie ludzkie i rodzina.

1.3 Solidarność i sprawiedliwość, ład i pokój.

      1.4 Wolność (osobista, religijna, gospodarcza, polityczna, narodowa) i   odpowiedzialność.

1.5 Prawda i realizm, prawa przyrody i obiektywna nauka.

1.6 Sumienie i jedna etyka chrześcijańska (w życiu osobistym, gospodarczym, politycznym).

1.7 Własność prywatna (osobista, rodzinna i wspólnotowa) oraz własność narodowa (dóbr publicznych).

1.8 Święta wiara katolicka (i prawosławna) – w nauce, w sercach i umysłach, w życiu publicznym.

1.9 Naród polski i jego tożsamość.

1.10 Polska, ojczyzna Narodu polskiego, dziedzictwo, teraźniejszość i przyszłość. Suwerenne Państwo Polskie.

 

2. CELE STRATEGICZNE

 

2.1 Umocnienie instytucji i struktur kościelnych. Poszerzenie studiów i praktyk społecznych młodych kapłanów. Rozwój ideowych organizacji młodzieżowych oraz społeczeństwa obywatelskiego zaangażowanego apostolsko i patriotycznie.

 

2.2 Obrona życia i rodziny, zachowanie potencjału demograficznego oraz fizyczno-psychicznego bytu i tożsamości Narodu polskiego.

 

2.3 Odbudowa szerokiego nurtu pracy organicznej; społecznej, spółdzielczej, samorządowej i kulturalnej, szczególnie w dziedzinie samopomocy i wychowania patriotycznego. Usprawnienie organów samorządowych. Rozwój oświaty oraz nauki i kultury narodowej, towarzystw i zespołów regionalnych.

 

2.4 Utrzymanie i umocnienie rodzinnych gospodarstw rolnych oraz zachowanie samowystarczalności żywnościowej kraju. Powstrzymanie wykupu obiektów strategicznych, infrastrukturalnych i innych dóbr publicznych oraz polskiej ziemi i zasobów naturalnych..

 

2.5 Odbudowa narodowych instytucji finansowych i polskiego kapitału. Trwały, zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, z poszanowaniem rodzimych dóbr przyrody i zasobów naturalnych. Pełne zatrudnienie oraz likwidacja nędzy i bezdomności.

 

2.6 Uformowanie szerokiego, patriotycznego frontu społeczno-politycznego i elity narodowej. Upowszechnienie polskiej, narodowej i katolickiej prasy, mediów. i kultury.Wyeliminowanie neoliberalizmu z nauczania i podniesienie jego poziomu.

 

2.7 Odbudowa partnerskich, dobrych stosunków i współpracy z sąsiednimi krajami oraz z wielkimi mocarstwami, ale bez strategicznego powiązania i bez udziału w agresywnych, neokolonialnych misjach. Przezwyciężenie biurokracji i totalitarnych, wrogich tendencji w Unii Europejskiej.

2.8 Odzyskanie suwerenności narodowej i politycznej oraz odbudowa, w obecnych granicach, sprawnego Państwa Polskiego, społecznej gospodarki rynkowej, demokracji gospodarczej i zdolności obronnej.Powstrzymanie działalności obcych agentur i wrogich fundacji. Uściślenie kryteriów obywatelstwa polskiego oraz ograniczenie imigracji ludności obcej etnicznie i kulturowo.

 

2.9 Zbudowanie żywej, regionalnej Wspólnoty Wyszehradzkiej, partnerskiej konfederacji państw Europy Środkowej – ABC (między Adriatykiem, Bałtykiem i Czarnym Morzem).

 

2.10 Zachowanie pokoju w Europie i świecie oraz realizacja misji Narodu polskiego: udziału w misjach katolickich, charytatywnych i pokojowych, opowiadanie się za wolnością i sprawiedliwością oraz realizacja bezinteresownej pomocy krajom rozwijającym się. Wylansowanie polskiego projektu konstytucji Wspólnoty Europejskiej.

 

 

3. GŁÓWNE KIERUNKI

REALIZACJI POLITYKI POLSKIEJ

 

3.1 Obrona życia i swobody dzieciństwa do 7 lat.Wszechstronna pomoc rodzinie. Rozwój sieci społecznych i publicznych przedszkoli, ogródków jordanowskich, świetlic i klubów młodzieżowych, rodzin zastępczych i ognisk wychowawczych.

 

3.2 Przywrócenie autorytetu nauczycieli i dyscypliny uczniowskiej. Podniesienie poziomu nauki j. polskiego, historii i kultury narodowej oraz wychowania patriotycznego (zgodnie z etyką chrześcijańską). Współpraca rodziców i parafii ze szkołami oraz obrona przed narkotykami, sektami i demoralizacją. Rozwój ideowych organizacji i ruchów młodzieżowych i studenckich.

 

3.3 Przeciwstawienie się demoralizacji i indoktrynacji neoliberalnej w szkołach i uczelniach wyższych.Popularyzacja nauki o państwie, społecznej gospodarce rynkowej i geopolityce. Rozwój narodowej i katolickiej prasy oraz innych mediów omawiających polską rację stanu, problemy i wizje rozwojowe.

 

3.4 Budowa żywej, zdemokratyzowanej federacji ruchów i organizacji katolików świeckich oraz odbudowa Akcji Katolickiej wg. wzorów i ducha okresu międzywojennego (określonych w encyklice Piusa XI Divini Redemptoris,z 1937 r.).

 

3.5 Stworzenie nowoczesnych struktur samoobrony narodowej i terytorialnej.Powszechny obowiązek przeszkolenia wojskowego i obywatelskiego oraz organizacji w służbach ratowniczych, sanitarnych i pomocniczych. Przeciwstawienie się tworzeniu wojsk kolonialnych.

 

3.6 Propagowanie i rozwój samopomocy sąsiedzkiej i parafialnej, aktywnych wspólnot lokatorskich, organizacji społecznych i zawodowych oraz uczestnictwa w działalności samorządów terenowych. Rozwój stowarzyszeń charytatywnych, towarzystw kulturalnych i zespołów regionalnych oraz ich współpraca międzynarodowa w kręgu państw wyszehradzkich.

 

3.7 Wspieranie rodzinnych gospodarstw rolnych, m.in. przez rozwój odpowiedniego szkolnictwa rolniczego, doradztwa i zaopatrzenia, rozwój organizacji producenckich, promowanie zdrowej żywności i wczasów wiejskich. Odbudowa wiejskich szkół i klubów. Powstanie prawdziwie ludowej partii politycznej rolników indywidualnych.

 

3.8 Wspieranie i rozwój drobnej i średniej przedsiębiorczości, tworzenie zrzeszeń wytwórców i handlowców. Rozwój spółdzielczości pracy i akcjonariatu pracy. Odbudowa uczciwości i zaufania kupieckiego oraz szerszej współpracy. Organizacja „parków innowacyjności”.

 

3.9 Przestrzeganie prawa pracy, czasu pracy w ciągu tygodnia i roku oraz jego stopniowe skracanie. Rozwój elastycznych form zatrudnienia trudnienia i pracy w niepełnym wymiarze czasu oraz wolontariatu. Dostosowanie do tego form ubezpieczenia społecznego.

 

 

3.10Odbudowa i rozwój narodowego sektora finansowego oraz utrzymanie polskiego pieniądza (złotego). Konsolidacja polskiego kapitału i realizacja monopolu państwa w zakresie emisji środków płatniczych i kreowania kredytu. Zaangażowanie NBP i krajowych rezerw finansowych w rozwój kraju. Umocnienie i zaktywizowanie państwowych banków : BGK, BGŻ, PZU i innych państwowych instytucji finansowych. Dalszy rozwój Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych oraz odbudowa dawnych banków spółdzielczych i komunalnych.

 

3.11 Utrzymanie własności samorządowej (komunalnej) w zakresie lokalnej infrastruktury technicznej: wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, komunikacyjnej, zieleni miejskiej i gospodarki odpadami, zarządzanej po menadżersku, w sposób zintegrowany.

 

 

 3.12Utrzymanie własności rządowej krajowej infrastruktury kolejowej, drogowej, lotniczej, wodnej i morskiej oraz energetycznej, krajowej sieci placówek służby zdrowia, nauki i szkolnictwa, a także zakładów przemysłu zbrojeniowego, lotniczego, komunikacyjnego,górnictwa i innych, o znaczeniu strategicznym.Wprowadzenie fachowego, polskiego zarządu menadżerskiego, z wyeliminowaniem partyjnych karierowiczów.

 

3.13 Wznowienie badań rozwojowych, krajowych i sektorowych, ich społecznej weryfikacji oraz mechanizmów wieloletniej realizacji przyjętych programów. Przywrócenie racjonalnego planowania przestrzennego, zasad urbanizacji i dyscypliny realizacyjnej. Powstrzymanie chaosu i samowoli w polskiej przestrzeni. Ochrona gruntów rolnych i zasobów naturalnych przyrody oraz powstrzymanie ich wyprzedaży.

 

3.14 Tworzenie narodowego lobby rozwojowego (z osób różnej orientacji) w celu modernizacji i rozwoju polskiego górnictwa, energetyki i przemysłu oraz odbudowy gospodarki morskiej i pozycji Polski nad Bałtykiem, troski o Śląsk i Ziemie Odzyskane. Preferowanie programów realizowanych przez krajowe przedsiębiorstwa zwiększające zatrudnienie. Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz programów remontowo-rozwojowych infrastruktury kolejowej, drogowej i wodnej. Organizowanie szerszych robót publicznych.

 

 

3.15 Znaczne uproszczenie i usprawnienie administracji państwowej (może też likwidacja powiatów). Wzmocnienie roli regulacyjnej państwa w gospodarce, ograniczenie samowoli obcego kapitału i dbałość o zdrową konkurencję. Poszerzenie działań antymonopolowych oraz obrony interesu nabywców i konsumentów. Zwiększenie progresji podatkowych i ulg w preferowanych dziedzinach.

 

 

3.16Odpolitycznienie i uniezależnienie wymiaru sprawiedliwości oraz eliminacja kumoterstwa i korupcji.Ograniczenie roli partii politycznych, a zwiększenie wpływu organizacji zawodowych i społecznych. Uproszczenie polskiego prawodawstwa i postępowania sądowego. Odpowiedzialność mediów za prawdę oraz za poszanowanie wartości narodowych i religijnych. Przywrócenie publicznym przedsiębiorstwom infrastrukturalnym statusu prawnego użyteczności publicznej, a pracownikom - statusu służby publicznej.

 

3.17. Ustanowienie nadrzędności prawa krajowego nad unijnym. Nawiązywanie międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych tylko na zasadach obustronnych korzyści.Wycofanie się z tarczy antyrakietowej i strategicznych sojuszy z wielkimi mocarstwami oraz z międzynarodowych misji służących obcym interesom. Zaniechanie wchodzenia w nowe sojusze. Uczestniczenie tylko w misjach ONZ.

 

3.18 Współpraca z Polonią. Zwiększenie pomocy Polakom za granicami, szczególnie na Wschodzie oraz repatriantom. Dbałość o dobre imię Polski w świecie i znajomość prawdy historycznej. Ożywienie kontaktu i szacunek dla naszych przyjaciół za granicą.

 

3.19 Przeciwstawianie się rozbudowanej, wrogiej i agenturalnej działalności różnych tajnych komórek, przedstawicielstw, niektórych zagranicznych fundacji, sekt oraz grup anarchistycznych.

 

3.20 Modlitwa za Kościół święty i Episkopat Polski, za Naród polski oraz bliską więź Episkopatu z Narodem. Pogłębienie katechezy, wiedzy religijnej i nauki społecznej Kościoła. Organizacja młodzieży przy parafiach.

 

4. TRWAŁE UWARUNKOWANIA

 

4.1 Kościół Katolicki w Polsce, w Unii Europejskiej i w całym świecie jest atakowany, rozbijany od wewnątrz (niektórzy biskupi poprawni politycznie) i niszczony, wartości religijne ośmieszane, a wierni prześladowani. Powszechna katechizacja jest mało skuteczna, pomimo wielkiej pracy Kościoła. Obniża się poziom nauczania i wychowania, a na uczelniach młodzież poddawana jest indoktrynacji liberalnej. Naród formują wrogie, ateistyczne i kosmopolityczne media.

 

4.2 Społeczeństwo polskie w swej masie jest bierne, zagubione i rozbite, zaszokowane publiczną nienawiścią, złodziejstwem i bezprawiem. Postępuje proces sekularyzacji, upadku rodziny, demoralizacji i zdziczenia. W partiach dominują niekompetentni karierowicze, a organy państwa ulegają destrukcji. Trwa bezrobocie, dziedziczna bieda oraz marginalizacja społeczna. Brakuje czynników integrujących Naród, zwartej elity katolicko-narodowej i współpracy międzynarodowej.Wzrasta jednak przedsiębiorczość oraz powstają i rosną środowiska katolickiej i narodowej odnowy (majoryzowane, niekiedy także w Kościele). Drzemie wielka siła Narodu.

 

 4.3 Polska od ponad dwustu lat jest kartą przetargową wrogich potęg: Niemiec, Francji, Anglii, Rosji i Stanów Zjednoczonych. Nie odzyskaliśmy suwerenności, teraz poddani Unii Europejskiej. Obce agentury lansowały i przygotowywały nam władze państwowe i to kontynuują. Od dwudziestu lat, niezależnie od zmieniających się rządów i opcji politycznych w kraju, realizowana jest ta sama makropolityka niszczenia Polski; naszego Narodu, Kościoła, nauki, gospodarki, kultury i wojska.

 

4.4Polska jest przedmiotem manipulacji i prowokacji mocarstw oraz wspólnego ataku wielorakich sił:

 - światowego ateizmu i struktur masońskich,

 - światowych organizacji syjonistycznych,

 - światowego kapitału finansowego,

 - ponadpaństwowych korporacji gospodarczych,

 - władz wysuwających roszczenia terytorialne: Niemiec (Ziemie zachodnie), Białorusi z Rosją (Białostockie), Ukrainy (Zamość, Przemyśl, Krynica) oraz syjonistów (Judeopolonia).

 Rośnie napływ cudzoziemców, emigrantów, kolonizatorów i innych.

 

 

4.5 Opinia światowa, kształtowana fałszywie, odnosi się do Polski negatywnie i jedynie przejściowo wyrażała sympatie w okresie Wojny Światowej oraz Solidarności i wyboru Polskiego Papieża. Natomiast rządy wymienionych krajów i wskazane powyżej siły, niezależnie od życzliwych deklaracji, stale traktowały Polskę i polskie sprawy niechętnie lub wrogo. (Uciekając od należnej nam wdzięczności). Zawłaszczają i niszczą Polskę, a nasze państwo zmierza do bankructwa.

 

 

4.6 Wspólna historia, podobna kultura oraz te same zagrożenia i interesy łączą geopolitycznie Polskę z innymi państwami Europy Środkowej. Dlatego od dawna istotna jest koncepcja federacji państw między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym, ożywiona w czasie Wojny Światowej przez gen. Sikorskiego oraz wznowiona przez prezydenta Wałęsę Umową Wyszehradzką z 1991 r. Brak jest jednak zrozumienia dla tej idei w Polsce i w innych zainteresowanych krajach, a wrogie agentury pilnują, aby się ona nie zrealizowała.

 

 

4.7 Obecny kryzys światowy zapewne jeszcze bardziej zaostrzy konflikt między ubogimi a bogatymi. Ożywił też współpracę rządów G-8 i G-20, które mogą nasilić działania totalitarne i „antyterrorystyczne” oraz zwiększyć ponadpaństwowy reżim finansowego uzależnienia i kontroli słabszych państw i społeczeństw. Narasta niezrównoważenie w różnych dziedzinach życia i wiele wskazuje, że świat zmierza do jakiejś katastrofy.

 

 

4.8 Państwo Polskie i nasz Naród znajdują się w ogromnym niebezpieczeństwie. Nie uratuje nas działalność partyjna, chociaż w jedności działania może być pożyteczna. Jedynym ratunkiem jest Miłosierdzie Boże i Maryja Królowa Polski, ale Naród powinien spełnić znane warunki. Konieczna jest odnowa moralna społeczeństwa oraz ogólnonarodowa praca organiczna od podstaw (w nawiązaniu do doświadczeń lat 1870-1914)

 

Włodzimierz Bojarski

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

KOMENTARZE

 • @
  JOWy są może początkiem próby wyczyszczenia antypolskiej, pasożytniczej kasty politycznej z nadania okrągłostołowego. Ponieważ jest to w miarę /bo nie znamy skuteczności akcji/ możliwe do przeprowadzenia - przeto podpisałam Kukizowi listę. Od czegoś trzeba zacząć. Samo pukanie w klawiaturę niczego nie zmieni.
  Mało tego - gdy, załóżmy, przepchniemy JOWy, wówczas wszystkie ręce na pokład i NALEŻY STANĄĆ DO WYBORÓW! Jest to naprawdę szansa na pozamiatanie Polski.

  Mało nacisku na WŁASNOŚĆ. A to klucz do całej reszty. Naturalnie w oparciu o Dekalog. Sprawę własności należy rozpocząć od zwrotu zrabowanego Polakom mienia, zgodnie z Dekalogiem. A nie widzę takiego postulatu w powyższym opracowaniu. Z przykrością to stwierdzam.
 • @KOSSOBOR 14:27:45
  http://kossobor.nowyekran.pl/post/16447,dlaczego-w-polsce-nie-ma-reprywatyzacji-ukryta-prawda-czesc-i , II i III.
 • @KOSSOBOR 14:27:45
  JOW jest na pewno krokiem w dobrą stronę i warto go promować (również podpisałem) ale nie ma się co łudzić, że będą lekiem na partyjniactwo.
  W propagandzie JOW często podnoszone jest, że ludzie będą patrzeć na ręce konkretnym ludziom. Niestety nasi rodacy nie interesują się polityką, lecz każdy patrzy na siebie.

  Co do proponowanej doktryny mam kilka zastrzeżeń, jednak odnoszących się do spraw 2 czy 3 rzędnych.
  Jako całość popieram program. Mam nadzieję, że najpierw przewidujecie oczyszczenie i okrzepnięcie RP, a dopiero później podjęcie próby stworzenia wspólnej federacji, z naszym państwem jako jednym z głównych filarów.
 • SUWERENNOŚĆ I DEMOKRACJA
  Dwa hasła dla zrealizowania trzech podstawowych wartości:

  1. MIŁOŚĆ DO BOGA I BLIŹNIEGO - jako podstawa solidarnosci, empatii i troski

  2. Troska jako podstawa pracy i zrównoważonego ZASPOKOJENIA POTRZEB ludzi w społeczeństwie. Demokracja ekonomiczna i finansowa. (Współczynnik Giniego 0,1-0,2)

  3. WOLNOŚĆ I GODNOŚĆ CZŁOWIEKA, dobry obyczaj, sprawiedliwość, uczciwość, wiedza: informacja i nauka, mądrość, wychowanie i edukacja przyszłych pokoleń
 • Polska racja stanu i interes narodowy, a granice....
  "oraz odbudowa, w obecnych granicach, sprawnego Państwa Polskiego"
  ================

  Nie twierdzę że należy buńczuczcie, prowokacyjnie, jawnie wpisywać restytucję Polski w granicach wschodnich sprzed 1939 czy nawet z między końcem XV, a XVIII wiekiem przed rozbiorami, czy z czasów Chrobrego na zachodzie za Odrą, ale mądrzej byłoby nie pisać chociaż w OBECNYCH GRANICACH. Niewiele, ale jednak wygląda lepiej.

  To jest niepotrzebne. To jest uznanie draństwa jakie zaszło przez wieki i zaszło w 1939, zaszło później z winy tzw aliantów, a naprawdę TAKŻE wrogów Polski choć udających przyjaciół. Znowu udają przyjaciół i znowu będzie tak do właściwego CZASU kiedy przestaną udawać.

  Wyrzekamy się Kresów, Lwowa, Wilna na wieki wieków??? Pomilczmy godnie, ale nie wpisujmy takiej bzdury do kanonu polskiej racji stanu. Kiedyś Rzeczypospolita Wielu Narodów odrodzi się. Może najpierw jako związek, konfederacja Międzymorza. Nikt nie będzie polonizował wtedy tych narodów, nie o to już chodzi.

  Mogą być wojny, a po wojnach nowy ład, kto wie jak się będą kształtować granice, my nie zamierzamy atakować nikogo, ale czy nie mamy prawa roszczeń np do Królewca? Nie należy się nam to od Rosji choćby jako małe odszkodowanie i zakończenie zimnej wojny, wygrażania militarnego, wręcz atomowym holokaustem? To przecież nie jest dokument rządowy, możemy być śmielsi. Co tu robi Rosja prawem kaduka? Won za Don!
 • To jest mrzonka, UE nie da się zreformować po naszej myśli, to absolutnie niemożliwe
  "Przezwyciężenie biurokracji i totalitarnych, wrogich tendencji w Unii Europejskiej."

  Tu powinien być po prostu postulat opuszczenia UE. To nasza polska racja stanu, już nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Cały aspekt modernizacyjny jaki mamy "dzięki" UE można było zrobić bez niej i taniej, lepiej. UE jest dla Polski już śmiertelnie niebezpieczna. Mniej się boję Rosji nawet.

  Tego też nie rozumiem:

  "Wylansowanie polskiego projektu konstytucji Wspólnoty Europejskiej."

  Co to ma być??? Jakiej konstytucji, jakie Wspólnoty Europejskiej, mowa o czymś nowym, byłym, czy o obecnej UE? Żadnej konstytucji. Wiadomo jak by brzmiała, masońskie czary. Mało nam TS???
 • TS to literówka, chodziło o TL, Traktat Lesboński
  "Powstanie prawdziwie ludowej partii politycznej rolników indywidualnych."

  To też chyba nie jest dobry i realny, trafiony pomysł. Zastąpienie PSL w praktyce jest trudne, blisko była Samoobrona, ale wiadomo... nie może się taki byt opierać na liderze tylko. Zatem raczej jakaś nowa organizacja społeczno-związkowa, jakaś forma przedstawicielstwa, coś w rodzaju sejmiku rolników i mieszkańców wsi, ale "partia", a raczej siła społeczno-polityczna musi być szeroka, obejmująca wszystkie warstwy, po prostu uczciwych Polaków.

  Nowa partia rolników nie liczyłaby się wcale i piszę to jako rolnik. Wsie zamieniły się w sypialnie, rolników coraz mniej i taki trend będzie się pogłębiał, po prostu już nie da się godnie żyć z paru ha, krówki itd.

  Kwestia tej nowej wielkiej, uniwersalnej (wiele funkcji, zadań) organizacji dla wsi, obszarów wiejskich i rolników jest trudna, wbrew pozorom organizacji jest już bardzo dużo, niektóre działają od wieków... Może trzeba pomóc tym co jeszcze dychają? Takie np Kółka Rolnicze. Albo dlaczego są KGW, a nie ma Kół Gospodarzy, lepiej byłoby integrować całe rodziny, całe wsie...

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Izba_rolnicza
  To źle działa, tzn wcale te izby się nie przyjęły, wieś to olała po prostu, kliki to obstawiły, w końcu sporo tam kasy płynie... Słowem jest co robić w temacie organizacji już istniejących. Może jednak trzeba im zrobić pozasystemową konkurencję z wejściem jak to zrobiła kiedyś Samoobrona. Izby są pieszczochem systemu, mają ustawę.
 • @
  Przyznam szczerze.
  Przedstawia te tekst program "życzeniowy" i w kilku punktach niespójny.

  Akceptuję zdanie przedstawione przez J. Rossakiewicza; na tym etapie należy określać jedynie cele ogólne.

  Na spotkaniu KIP 10.09 mam przedstawić zarys idei Cywilizacji Polskiej. Będzie także dostępna książka "Cywilizacja Polska", którą dziś mam odebrać z drukarni.
  Nie będzie to program odrębny tu przedstawionemu ale raczej wskazanie podstaw warunkujących wytyczenie celów - w kategoriach cywilizacyjnych.

  Mam nadzieję, że te uwagi pobudzą do tworzenia wspólnego frontu działań. Polska jest jedna.
 • Z całym szacunkiem dla pana Profesora ALE:
  Racja stanu, to NIE - spis tęsknot i bogoojczyźnianych haseł Polaków.

  Racja stanu - to baza treściowa dla konstytucji.
  To zestaw warunków ISTNIENIA POLSKI. Polski - jako organizmu homeostatycznego. Samowzmacniającego się - bez knuta wyniosłej mniejszości nad plugawą większością.

  Zestaw tych wartości - JEST - MUSI BYĆ - DOBROWOLNIE AKCEPTOWANY PRZEZ ZDECYDOWANĄ WIĘKSZOŚĆ NARODU.
  Inaczej lepiszcze tożsamości narodowej - jest za słabe - aby wspólnotę utrzymać w całości.

  Są trzy warunki istnienie państwa (tu - polskiego) - jako odrębnego od otoczenia organizmu.
  To:
  WSPÓLNA ZIEMIA.
  WSPÓLNY JĘZYK/KULTURA.
  WSPÓLNE PRAWO - I - W RAMACH TEGO PRAWA - PIENIĄDZ.

  Bez tych atrybutów - państwo się rozpłynie w kulturach obcych - i ulegnie degradacji.

  Jeśli naród większościowo (przemożnie większościowo) - UZNA TE WARTOŚCI ZA WARTE POŚWIĘCEŃ - państwo ma szansę przetrwać.
  JŚLI NIE - TO NALEZY DZIECI UCZYĆ JĘZYKÓW OBCYCH.

  I chyba to ma miejsce.
  -------------------------------------------
  -------------------------------------------
  Oczywistym jest, że większość w tej chcwili - NIE MA POCZUCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POLSKĘ.
  Dyskusje - internetowe dowodzą - że Polacy - za swój historyczny obowiązek patriotyczny przyjęli KRYTYKĘ POLSKI - BEZ REALNYCH inicjatyw konstytuujących państwo - w oparciu o w/w warunki, czyli o - RACJĘ STANU.

  Polska ziemia ma być od r 2017 €Uropejskim towarem, jak wódka - kto ma pieniądze - może ją nabyć - nawet bez znajomości języka polskiego.

  Młodzież uczy się języków obcych - i wyjeżdża, jak najdalej.

  Polskie prawo - to ogłoszenia stacji telewizyjnych. Nie korzysta z zasad logiki - elementarnej.
  Pieniądz - już... już... i go nie będzie...
  Za zgodą, a właściwie aprobatą większości.

  Jak to możliwe?
  Zwyczajnie - nasz język jest w rozsypce - jest "pozaprawny". Niekompatybilny znaczeniowo z "legalnym" - czyli językiem prawników.
  Prawnikom to nie przeszkadza - póki - PRAWO DAJE IM GWARANCJĘ - RACJI W SPORACH.

  Skutecznie skompromitowana demokracja - wzmacnia te gwarancje - w narracjach medialnych.

  Sytuacja niewiele różni się od czasów komuny.
  Wówczas - partie były trzy - ich członków/zwolenników nazywaliśmy "partyjnymi" - i mieliśmy za swoich wrogów. - MY - RESZTA.

  Dziś - partii jest pięć - sprzyjanie im jest bardziej krwiopijcze wobec całości społeczeństwa, ALE!!!!
  "MY - RESZTA" - POPIERAMY "PARTYJNYCH". (tych, czy innych)(daliśmy się nabrać, że którzyś - są po naszej stronie.)

  Daliśmy sobie wmówić, że DEMKRACJA - TO DESTRUKTYWNY TŁUM.
  Jakby nie było Szwajcarii.

  JEŚLI NIE SFORMUŁUJEMY zrozumiałej dla "NAJGŁUPSZYCH" - polskiej racji stanu - i to takiej - w oparciu o którą da się sformułować równie zrozumiałą konstytucję, MNOŻENIE INTERNETOWYCH LAMENTÓW - JEST DOWODEM JEDYNIE NASZEJ KOMPROMITACJI - JAKO POLAKÓW.

  Wykazywanie się perfekcjonizmem w szczegółach - NIE SKOJARZONYCH - Z TĄ RACJĄ STANU - TO RÓWNIEŻ KOMPROMITACJA.

  Z kolei - mnożenie koncertów życzeń - nieprzejrzystych dla "najgłupszych" - to deprecjonowanie narodu - jako tworzywa dla Polski.
  A z elit - zwłaszcza takich - jakie mamy - to może się wykluć - dokładnie TO, CO MAMY.
  Pozdrawiam Polaków demokratów.
  Zwolennikom "elit" - życzę/sugeruję - poluzowania opasek na czapkach.
 • @BTadeusz 14:25:44
  Katolicyzm jest też w tej Pana polskiej racji stanu? Osobno czy w ramach "kultury" i "prawa" co nieco jeszcze opartego na dekalogu? Co do zasady racja, autorski program to nie jest polska racja stanu. Trzeba krócej kilka punktów.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY

więcej